Hlavní směry činnosti sdružení

Cílem týmové spolupráce je zavést v ČR dosud nepoužívané biotechnologické metody šlechtění řepky, urychlit proces selekce a zefektivnit šlechtitelské postupy a získat perspektivní šlechtitelské materiály ozimé řepky s vysokými parametry kvality a výnosu, odolné k abiotickým a biotickým stresům vhodné pro pěstování v našich půdních a klimatických podmínkách.

Zlepšování hospodářských vlastností odrůd řepky

Kromě zvyšování výkonnosti nových odrůd, stability výnosů semene a zvýšení obsahu oleje se výzkum a šlechtění zaměřuje především na odolnost proti chorobám, i dosud méně rozšířeným, zlepšenou mrazuvzdornost a odolnost vůči poléhání.

Testování resistence k hospodářsky významným chorobám řepky, zvláště k houbám Phoma lingam a Sclerotinia sclerotiorum, probíhá na pracovištích AGRITEC Šumperk, Oseva PRO - VÚOL Opava a Sempra Praha - ŠS Slapy u Tábora.
Hodnocení mrazuvzdornosti řepky zajišťuje VÚRV.

Vedle klasických metod testování rezistence k chorobám a mrazuvzdornosti v polních podmínkách se rozvíjejí laboratorní techniky umělých infekcí a mrazové testy v regulovaných podmínkách včetně metod selekce in vitro a využití molekulárních markérů pro zdroje rezistence.

Zvyšování kvality produktů

Šlechtění na kvalitu oleje se zaměřuje zvláště na zvýšení obsahu kyseliny olejové, esenciální kyseliny linolové a omezení nežádoucí kyseliny linolenové a snížení obsahu glukosinolátů (GSL) na 10 - 15 mol/g beztukové sušiny.

Pro hodnocení kvality semen se využívají zejména skríningové metody stanovení obsahu GSL. Plynová chromatografie se využívá na ŠS Slapy a HPLC ve VÚOL. Ve VÚRV se rozvíjí nedestruktivní metoda analýzy semen NIRS pro stanovení obsahu GSL, jednotlivých mastných kyselin a celkového obsahu oleje.

Proběhly kruhové testy na porovnání metod analýzy kvality používaných na jednotlivých pracovištích sdružení.
Metoda NIRS se ukázala jako perspektivní zejména pro skríningové stanovení obsahu GSL u velkého množství vzorků, zvláště v jeho nižších hladinách.

Na ŠS Slapy jsou testovány výchozí materiály pro vyšlechtění žlutosemenné řepky se sníženým podílem vlákniny v semeni, získané na základě spolupráce ČZU a VÚRV.

Využití biotechnologických metod ve šlechtění

Ve VÚRV se využívá technika produkce zcela homozygotních dihaploidních linií pomocí indukce pylové embryogeneze v mikrosporových kulturách. Systém dihaploidů umožňuje efektivní tvorbu linií pro šlechtění jak tradičních odrůd, tak zejména komponent hybridů. Ověřuje se možnost praktického využití tohoto systému pro časnou selekci genotypů se sníženým obsahem kyseliny linolenové ve prospěch kyseliny linolové.

V současné době je týmová spolupráce zaměřena především na vývoj markérů pro vybrané specifické znaky.
Markérováním genu obnovy fertility u systému CMS Ogu-INRA se zabývá laboratoř AGRITEC, kde byla modifikována metodika elektroforézy pro použití polyakrylamidového gelu místo škrobového a bylo prokázáno, že spektra sterilních a fertilních linií jsou velmi dobře rozlišitelná.

Vývojem molekulárních markérů pro selekci AI rostlin a genotypů rezistentních k houbové chorobě Phoma lingam se zabývá také pracoviště Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity (JČU).

Šlechtění hybridních odrůd

Při tvorbě hybridních odrůd se počítá s využitím genetického mechanismu autosterility, jako jsou pylová samčí sterilita cytoplazmatická (CMS) a autoinkompatibilita (AI).

Formou licenční dohody byly získány zdroje CMS typu Ogura a linie obnovitele fertility (Rf) od organizace INRA z Francie, které se vyznačovaly vysokým obsahem GSL.
Na pracovišti SELGEN - ŠS Chlumec nad Cidlinou byly již vytvořeny opakovaným zpětným křížením CMS linie s požadovanou kvalitou. Zlepšováním vlastností Rf linií pomocí dihaploidního systému a biochemických markérů se zabývají pracoviště VÚRV a AGRITEC.

Další linie CMS typu Shaan 2 s udržovateli sterility a obnoviteli fertility byly získány z Číny. Po prvním zpětném křížení s tuzemskými DH liniemi, donory požadované kvality, které se projevily jako udržovatelé sterility, byla ověřena spolehlivost projevu pylové sterility v našich podmínkách.

Využití AI pro hybridní šlechtění studují pracoviště VÚRV a VÚOL Opava. Z originálních genových zdrojů AI byly vytvořeny DH linie se zlepšenými parametry kvality semene.